Gizlilik Politikası

I - MÜLKİYET.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (LPPD) hükümleri uyarınca aktarımı gerçekleştirilen bu kişisel verilerin aşağıda bilgileri verilmiş olan CENGİZLER DÖVİZ TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin (bundan sonra Cengizler Döviz olarak anılacaktır) sahip olduğu ve işlettiği bir veri tabanına dahil edileceğini bildiririz:
Şirket: CENGİZLER DÖVİZ TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
Türkiye Vergi Numarası: 2060015598
Kayıtlı Adres: Kemalpaşa mah. Gençtürk cad. 41/ AFATİH İSTANBUL
Posta adresi: CENGİZLER DÖVİZ TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
Kemalpaşa mah. Gençtürk cad. 41/ A FATİH İSTANBUL
E-posta: info@cengizlerdoviz.com.tr
II - İLETİŞİM.
Kişisel verilerin Cengizler Döviz tarafından işlenmesiyle ilişkili tüm konular için bizimle lütfen aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçiniz: info@cengizlerdoviz.com.tr
III - KİŞİSEL VERİLER.
Cengizler Döviz aşağıdaki verileri toplar:
1. DÖVİZ ALIM SATIMI VE HİZMETLER: Cengizler Döviz hizmetlerinin sağlanması için sunulan veriler. Hizmetler, veri toplama ve kayıt sırasında tanımlanacaktır.
Toplanan veriler: Ad, soyad, Kimlik Belgesi, imza, iletişim adresi, ikamet adresi, e-posta adresi, iletişim telefonu, talep edilen hizmet doğrultusunda gerekli ve Cengizler Döviz’ in hizmetlerine kaydolmak için zorunlu olan veriler.
Amaç:Veri sahiplerini, talep edilen hizmetleri sağlamak amacıyla kaydetmek.
Meşruiyetin dayanağı: Hizmetin sağlanması için gerekli olan mevcut yasal veya sözleşmeyle bağlanmış ilişki ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik meşru menfaat.
Saklama süreleri: Veriler, işleme amacı için gerekli olan süre boyunca dijital olarak tutulacak ve bu süre tamamlandıktan sonra işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hâkimler ve mahkemelerin erişimine açık olacaktır.
2. SATIŞ İLETİŞİMİ: Herhangi bir yolla alınan bilgi taleplerine ve iletişim isteklerine karşılık olarak, Cengizler Döviz hizmetleri ve iş ilişkilerinin sürdürülmesi için:
Toplanan veriler: Ad, telefon, e-posta ve bilgi talebi.

Amaç: Veri sahibinin Cengizler Döviz ürünleri ve hizmetlerine ilişkin olarak herhangi bir yolla gerçekleştirdiği bilgi isteklerine yanıt vermek, iş ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek.
Meşruiyetin dayanağı: Cengizler Döviz, veri sahibinin rızasını almak kaydıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik meşru menfaat doğrultusunda veri sahibinin iletişim isteği üzerinden sağladığı verileri işleme hakkına sahiptir.
Saklama süreleri: veriler, veri sahibi kendine ait verilerin iptalini veya silinmesini talep edene kadar tutulur ve silinen bu veriler, işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin kullanımı için saklanır.
3. CV VEYA İŞE ALMA: CV'lerin web sitesi aracılığıyla veya herhangi bir yolla Cengizler Döviz gönderilmesi.
Toplanan veriler: Mesleki alan, ad, soyad, telefon, e-posta, CV, tanıtım yazısı ve CV veya profesyonel profille ilişkili diğer tüm kişisel veriler.
Amaç: veri sahibinin adaylığını yayınlanan seçim süreçleri veya mesleki profiline uygun olarak Cengizler Döviz 'in faaliyetleri kapsamında gelecekte ortaya çıkabilecek boştaki pozisyonlar açısından yönetmek.
Saklama süreleri: veriler, veri sahibine bir iş atanana kadar veya o kişi bunları silmemizi isteyene kadar tutulur. Dolayısıyla veriler, işleme amacı için gerekli olan süre boyunca tutulacak ve bu süre tamamlandıktan sonra işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hâkimler ve mahkemelerin erişimine açık olacaktır.
Meşruiyetin dayanağı: veri sahibinin rızasının alınması.
Muhataplar: sağlanan ve seçim sürecinden elde edilen veriler, adayın seçiminde gerekli olabilecek referansları istemek için veri sahibinin belirlediği üçüncü şirketlere aktarılabilir.
4. PROMOSYON MALZEMELERİ veya BÜLTENLER: Cengizler Döviz faaliyetleri ile ilgili olarak veri sahibinin ilgisini çekebilecek bilgi, haber, bildirim, hatırlatma ve promosyonların gönderilmesi.
Toplanan veriler: e-posta adresi, telefon, ad ve soyad.
Amaç: veri sahiplerini bilgi, haber ve promosyonlar göndermek, iş ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek amacıyla kaydetmek.
Meşruiyetin dayanağı: veri sahibinin rızasının promosyon hizmetlerine kaydolmak ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik meşru menfaat için Cengizler Döviz’ e verilmesi.
Saklama süreleri: veriler, veri sahibi kendine ait verilerin iptalini veya silinmesini talep edene kadar dijital olarak tutulur ve silinen bu veriler, işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hâkimler ve mahkemelerin kullanımı için saklanır.
5. MÜŞTERİLER/TEDARİKÇİLER: Müşteriler/Tedarikçiler tarafından, hizmetlerin sunulması ve yasal veya sözleşmeye dayalı ilişkinin yönetilmesi için sağlanan mesleki kişisel veriler.
Toplanan veriler: Ad, soyad, kimlik belgesi, mesleki iletişim adresi, e-posta adresi, iletişim telefon numarası.
Amaç: sözleşmeye dayalı hizmet ilişkisinin yönetimi.
Meşruiyetin dayanağı: hizmetin sağlanması için gerekli olan mevcut yasal veya sözleşmeye dayalı ilişki.
Saklama süreleri: veriler işleme veya silme amacıyla gerekli olan süre boyunca tutulacak ve işleme tamamlandığında veya veriler silindiğinde işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için on (10) yıl süreyle kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin kullanımı için saklanabilecektir.
6. ERİŞİM DENETİMİ VE GÜVENLİK: Güvenlik kameraları tarafından toplanan veriler:
Toplanan veriler: Görüntüler.
Amaç: Cengizler Döviz tesislerine erişimi denetlemek ve tesislerde iç güvenliğin yönetimini sağlamak.
Meşruiyetin dayanağı: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2018-32/45 nolu tebliğe göre; Yetkili müesseseler işlem yapılan her bir vezne, para makinesi ile işlem yapan kişileri gösterecek şekilde yeterli sayıda kamera veya görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır.
Saklama süreleri: Veriler, tespit edilen herhangi bir ihlal veya yasa dışı eylemin açıklığa kavuşturulması için daha uzun sürelerin gerekli olduğu durumlar dışında en fazla altı (6) ay boyunca tutulacaktır.
IV - VERİLERİN AKTARIMI VEYA İLETİMİ
Kişisel verileriniz, aktarımı meşru kılan yasal bir dayanak olmadığı sürece (yasal ilişki, mahkeme kararı veya idari karar vb.) hiçbir üçüncü tarafa aktarılmayacaktır.
Kişisel verileriniz başta iCloud hizmet sağlayıcıları (ör. AWS) olmak üzere hizmet sağlayıcılarına uluslararası düzeyde aktarılabilir. Bu sağlayıcıların sunucuları Türkiye'de bulunacaktır.
Ancak sunucuların Türkiye dışındaki ülkelerde bulunması durumunda, Cengizler Döviz kişisel verilerin bu ülkede Türkiye'de işlenmiş olsa sahip olacağı koruma seviyesi ile aynı koruma seviyesinde işlenmesini ve alıcı kuruluşun Türk Veri Koruma Yönetmeliği ile Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart hükümleri imzalamasını sağlayacaktır.
Cengizler Döviz in işlemenin Türk Veri Koruma Yönetmeliği'nin gereklilikleri doğrultusunda, veri sahibinin haklarının korunmasını sağlayacak şekilde yapılması için ilgili Veri İşleyici sözleşmeleri imzalattığı ve uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya koyduğuna dair yeterli düzeyde güvence sağladığını doğruladığı işleyiciler gibi üçüncü taraflarca hizmet sağlanması için bu üçüncü taraflara veri iletimi gerçekleştirilmektedir.
V - HAKLARIN KULLANIMI
Veri Sahibi; verilerine ilişkin erişim, düzeltme, gizli tutma, sınırlama, itiraz etme ve taşınabilirlik haklarının mevcut olduğunun bilincindedir. Benzer şekilde Cengizler Döviz tarafından işlenmesine dair rızasını geri alma hakkıyla da korunmaktadır. Denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına da sahiptir.
Veri sahibi, kimliğini doğrulayan bir belgeyi içeren ve kullanmak istediği hakkını açıkça ifade eden bir bildirimi yukarıda verilen posta adresini veya aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Cengizler Döviz’ e göndermek suretiyle dilediği zaman haklarını kullanabilir: info@cengizlerdoviz.com.tr
Cengizler Döviz, para aklamanın ve terörizmin finansmanının engellenmesi hakkındaki düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Bu politikaya uymanın, haklarınızın kullanımı üzerinde bazı kısıtlamalar uygulanması gibi sonuçları olabilir.
VI - TEKNİK VE ORGANİZASYONEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.
Cengizler Döviz, mevcut düzenlemeler uyarınca işlenen kişisel veriler için gerekli olan güvenlik seviyesinin korunmasına yönelik gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya koymuştur. Ayrıca, yetkisiz erişimleri mümkün olduğunca engellemeye yönelik gerekli mekanizmalara sahiptir.
Örneğin:
İletim sırasında girdiğiniz bilgileri şifreleyen Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yazılımını kullanarak kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumaya çalışıyoruz.
Müşteriye ait kişisel bilgilerin toplanması, saklanması ve açıklanmasına yönelik fiziksel, elektronik ve prosedürel güvenlik sistemlerimiz de mevcuttur. Güvenlik prosedürlerimiz gereğince, gizli bilgileri size vermeden önce bazen kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.
VII - SAĞLANAN VERİLER
Farklı yollarla toplanan verilerin, Veri Sahibi sıfatıyla gönüllü olarak ilettiğiniz isteğinizi karşılaması kesinlikle şarttır. Sağlanması zorunlu olan verileri vermeyi reddetmek, veri talebine konu olan hizmetin sağlanamamasına veya bu hizmete erişimin mümkün olmamasına yol açacaktır. Ayrıca, hizmetlerin en iyi şekilde sağlanması için veriler gönüllülük esasına dayalı olarak verilebilir. Aynı şekilde, üçüncü taraflara ait verilerin sağlandığı durumlarda, Veri Sahibi söz konusu taraflara bu gizlilik politikasının içeriği hakkında bilgi vermeyi taahhüt eder.
Veri Sahibi, Cengizler Döviz Faaliyet Kayıtlarında yer alan bilgilerin her zaman güncel olması amacıyla kişisel verilerinde gerçekleşen tüm değişiklikleri ve düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede Cengizler Döviz’ e iletmeyi taahhüt eder.
Veri Sahibinin kişisel verileri, Cengizler Döviz meşru menfaati doğrultusunda Cengizler Döviz ürünleri ve hizmetleriyle ilişkili menfaatler hakkında bilgilendirme yapmak üzere elektronik yollar dahil olmak üzere herhangi bir yolla ticari ilişkilerin kurulması veya sürdürülmesi amacıyla kullanılabilir ve Veri Sahibi belirtilen posta adresine göndereceği yazılı bir bildirim ile veya aşağıdaki adrese göndereceği bir e-posta ile verilerinin ticari amaçlarla işlenmesine dilediği zaman itiraz edebilir: info@cengizlerdoviz.com.tr
CENGİZLER DÖVİZ TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ, EYLÜL 2020

ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
BİZE ULAŞIN